“მიკროსაფ–ინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია“
სწრაფი საკრედიტო და მაღალპროცენტიანი სესხის პროდუქტები

“იზიკრედ ჯორჯია” გთავაზობთ:

  • ბიზნეს სესხებს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის
  • იპოთეკურ და სამომხმარებლო კრედიტებს
  • ოქროს ლომბარდის მომსახურებას
  • სწრაფი გზავნილები: Western Union,  Contact, Unistream, Ria და სხვა სისტემების მომსახურებას.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “იზიკრედ ჯორჯია” დაფუძნებულია 2008 წლის 19 ნოემბერს. ორგანიზაცია რეგისტრირებულა ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციაში, საიდენტიფიკაციო კოდი #205267584.
“იზიკრედ ჯორჯიას” მიზანია საქართველოს საფინანსო ბაზარზე დააკმაყოფილოს მომხარებელთა მოთხოვნები სწრაფ, ხელმისაწვდომ და იაფ ფულად სახსრებთან მიმართებაში.

“იზიკრედ ჯორჯია” საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილება განახორციელოთ შემდეგი სახის ფინანსური ოპერაციები:

  • იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მიკროსესხების, მათ შორის, სამომხმარებლო, სალომბარდო, იპოთეკური, არაუზრუნველყოფილი, ჯგუფური და სხვა სესხების, კრედიტების გაცემა;
  • ფულადი გზავნილების განხორციელება;
  • მიკროდაკრედიტებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა;
  • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფინანსური მომსახურება და ოპერაციები.